Regulamin

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§ 1 Podstawowe definicje

 1. Skup internetowy – fabricka.pl
 2. Właściciel – właściciel strony internetowej
 3. Adres Skupu – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane:
 4. Siedzibę (zakładka kontakt)
 5. adres mailowy (zakładka kontakt)
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
 7. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Skupem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Skupem internetowym a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Skup) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Skupu internetowego.
 10. Umowa kupna/sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Skupem za pośrednictwem Skupu internetowego.
 11. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Skup nabywa od klienta, tj. Skup Klocków LEGO.
 12. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Skup niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Skupu na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2. Skup oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Skup danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Skup określone zostały w „Polityce prywatności” Skupu internetowego.
 3. Sprzedawca oświadcza że od dnia 28 maja w związku z wejściem w życie w całej Europie rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego) dotyczącego opinii: przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie wymienione.
 4. Oświadczamy że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych klientów którzy zakupili i używali nasze produkty. Opinie zostały wystawione zgodnie z przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu że towar dotarł do klienta. Przewidujemy możliwość importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale wizytówki naszej firmy opinie mogą pochodzić też z portalu Allegro. Obiecujemy dopełnić wszelkich formalności i starań by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie a te wystawione nienależycie były usuwane.
 5. Przystępując do umowy ze Skupem, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek wysłania towaru przez klienta i zapłaty za zamówiony Towar po jego otrzymaniu przez Skup w przypadku gdy przesłany sprzęt elektroniczny jest zgodny z opisem.
 6. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
 7. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Skup prowadzi zbiór danych klientów w/w Skupu;
  2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Skup;
  3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Klientowi zgodnie z punktem 7 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 9. Klient w procesie finalizacji, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Skup danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji umowy kupna/sprzedaży.
 10. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Skupu informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
 11. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Skupu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 12. Klient korzystający z Usług Skupu realizowanych za pośrednictwem Skupu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 13. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 14. Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego ustawodawca zaplanował także dodanie art. 38a do Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwi jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu – w poniższym brzmieniu: ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”
 15. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
 17. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
  • niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
  • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
  • roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;
 18. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 19. Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r.  stosowane do jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
 20. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia 2021 r. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
 21. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

§ 3 Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Skup internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Skupu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Skupowi. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 3. Usługa elektroniczna określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
 4. Propozycję sprzedaży towarów drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Klient finalizując sprzedaż w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez skup moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 7. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Właściciela Skupu internetowego:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
   • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
  3. dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.
 8. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§ 4 Warunki umowy

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru określając ilość Towaru jaką zamierza sprzedać oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia jak na przykład ilości oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i zgodnych z rzeczywistością właściwości Urządzenia. Skup udostępnia w tym celu na stronie internetowej specjalny formularz, którego wypełnienie jest konieczne dla oszacowania wartości Urządzenia. Skup wskazuje, że podanie prawdziwych danych przez Klienta jest niezbędne do prawidłowej wyceny Urządzenia, gdyż chodzi tu o właściwości mające wpływ na jego wartość rynkową, za podanie nieprawdziwych danych odpowiada klient.
 3. Wraz ze złożeniem oferty Klient zapewnia, że urządzenie nie jest kradzione i jest prawowitym właścicielem Urządzenia, względnie że jest uprawniony do przekazania jego własności na rzecz Skupu lub też że przejście własności odbywa się za zgodą prawowitego właściciela.
 4. Klient zapewnia, że Urządzenie nie jest obciążone żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich stojącymi na przeszkodzie jego sprzedaży i przeniesieniu własności.
 5. Klient zwalnia Skup od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z ich prawami odnośnie Urządzenia.
 6. Własność na Urządzeniu przechodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta przez Skup lub w razie złożenia oferty przez Skup w momencie przyjęcia oferty przez Klienta każdorazowo pod warunkiem potwierdzenia właściwości urządzenia po jego wysłaniu do Skupu.
 7. Urządzenia musza być w pełni własności sprzedającego i być wolne od wad oraz zadłużeń finansowych tj raty.
 8. Urządzenia kradzione – nie będą akceptowane – będą odsyłane na koszt nadawcy w kwocie pobrania 50zł. O możliwości kradzieży Skup będzie powiadamiał policję.
 9. Jeśli rzeczywisty stan produktu różni się od deklarowanego lub towar nie zostanie mu dostarczony w ciągu 7 dni to Skup ma prawo do odrzucenia oferty. Skup może wtedy złożyć Klientowi nową ofertę sprzedaży Urządzenia w oparciu o dane udostępnione Klientowi na stronie internetowej i faktyczny stan techniczny oraz optyczny urządzenia, stwierdzony przez Skup.
 10. Klient może w takim wypadku ofertę wyraźnie przyjąć, bądź odrzucić. Jeśli Klient nie odrzuci wyraźnie oferty w ciągu 14 dni, to przyjmuje się, że umowa została zawarta na warunkach nowej oferty.

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Skup rzetelnie realizuje propozycję zawarcia umowy Klientów według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
 2. Czas realizacji wyceny zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta specyfikacji Towaru jaki klient posiada.
 3. Klocki zepsute niepodlegające wycenie (nie nadające się do dalszej zabawy). Klocki zepsute to takie które są:
  • popękane
  • porysowane
  • odbarwione
  • zdeformowane
 4. Ponadto wyceniane będą tylko oryginalne klocki LEGO (muszą posiadać brand LEGO na sobie). Inne elementy nie będą brane pod uwagę podczas wyceny.
 5. Proces sprzedaży:
  1. krok I – poprzez formularz sprzedający wybiera ilość (w kg) klocków, które chce sprzedać. Wyświetla mu się szacunkowa cena. Jeśli cena mu odpowiada – przechodzi dalej. Co ważne minimalna waga klocków to 1 kg !
  2. krok II – zainteresowany sprzedający klocki, wypełnia swoje dane:
   • kontaktowe (do kontaktu)
   • adresowe (do wysyłki klocków i ewentualnego zwrotu)
   • do przelewu (na które to przekażemy pieniądze – po akceptacji finalnej wyceny)
  3. krok III – sprzedający wybiera sposób wysyłki (paczkomaty i kurier dpd) koszt przesyłki jest po stronie skupu.
  4. ostatni etap:
   • po przejściu wszystkich kroków – sprzedający otrzyma maila z podsumowaniem.
   • po weryfikacji zamówienia, sprzedający otrzymuje etykietę, nakleja ją na przesyłkę i wysyła ją.
   • otrzymujemy paczkę i przechodzimy do dokładnego sprawdzania zawartości
   • po posortowaniu klocków przekazujemy sprzedającemu dokładną wycenę (wg naszego cennika)
   • jeśli klient zaakceptuje kwotę przelewamy mu pieniądze, jeśli nie – zwracamy mu klocki, również na nasz koszt. Zwrot na nasz koszt będzie robiony w przypadku gdy sprzedający nie złamał zasad regulaminu. Np ktoś zaznaczył 1kg a wysłał nam 0,5kg klocków. – w takim przypadku klocki zwracamy na koszt sprzedającego.

§ 6 Dostawa

 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Skupu i Klienta.
 2. Towar jest wysyłany osobiście przez Klienta na adres Skupu.
 3. Towar powinien być zawsze zapakowany w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.

§ 7 Metody płatności

 1. Skup po sprawdzeniu Towaru od klienta przelewa umawianą kwotę na wskazane konto przez klienta
 2. Jeżeli urządzenie jest niezgodne z konfiguracją podczas sprzedaży/zlecenia, np został wybrany stan idealny a urządzenie jest w stanie dobrym, Skup zaproponuje inną cenę, użytkownik ma 14 dni na jej potwierdzenie, jeżeli tego nie zrobi – umowa uważana jest za zaakceptowaną i zostaje wypłacona kwota adekwatna do stanu urządzenia.
 3. Zapłata ceny sprzedaży następuje w razie przyjęcia oferty w ciągu kilku dni od przyjęcia oferty. Wraz z przyjęciem Skup poinformuje Klienta drogą mailową o dokonaniu zapłaty.  Skup nie ponosi odpowiedzialności za czas księgowania płatności miedzy rachunkami bankowymi i nie ma na nie żadnego wpływu.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega).
 2. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku ( pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)” 
 3. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Skup. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Skup i Klient wyrażą na to zgodę.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 10 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Skup zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do skupu.
 3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
 4. Skup ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary.
 5. Odpowiedzialność skupu jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Skup ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 6. Wszelkie spory między skupem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Skup internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Skupu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Skupu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Skupu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Właściciel skupu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
  • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
  • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
  • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego skupu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 8. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 9. Skup zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  1. zmiany przepisów prawa;
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw;
  3. zmiana kursu walut,
  4. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  5. zmiany danych Skupu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Skup o zamierzonej zmianie informuje na stronie Skupu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Klienci w/w skupu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2022

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Skupu jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.